Condicions generals

Totes les compres que es realitzin en www.gruphostaleria.com estan subjectes a les condicions generals de compra exposades en el present document.

 

Www.gruphostaleria.com, és propietat de Gestió de Restauració sl N.I.F. B55281851 i domicili en C/ Escoles Píes, 31. 17520 Puigcerdà (Girona).

La compra de qualsevol article dels oferts en la nostra web suposa l'acceptació expressa per part de l'usuari de les presents condicions generals.

 

 

CONDICIONS GENERALS

 

- Els preus dels productes són en euros (€) i no inclouen l'I.V.A vigent. Els preus són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències.

 

- Les vendes realitzades en www.gruphostaleria.com s'atindran a les lleis espanyoles amb el consegüent pagament dels impostos corresponents.

 

- Registrar-se en www.gruphostaleria.com  és gratuït. El client tindrà accés a les seves dades personals mitjançant una contrasenya i podrà modificar els mateixos en qualsevol moment. La finalitat del registre és per a l'enviament de productes, la seva facturació i per a oferir-los les millors ofertes. No té cap obligació per estar registrat i es pot donar de baixa en qualsevol moment.

 

- www.gruphostaleria.com  no és responsable dels canvis en les especificacions i característiques de productes o quan un producte queda descatalogat sense previ avís pel fabricant.

 

- Les fotografies que il·lustren els productes no entren en el camp contractual i no podran donar lloc a cap mena de compromís per part de www.gruphostaleria.com . A més, www.gruphostaleria.com  declina tota responsabilitat quant a la validesa del contingut de les fitxes tècniques i de les descripcions dels productes procedents dels nostres socis o proveïdors.

 

- www.gruphostaleria.com  es reserva a cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per a garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

 

- En el moment de formalització de la comanda, una vegada utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts.

 

FORMES DE PAGAMENT

 

Per a garantir amb completa seguretat per al consumidor el pagament de la mercaderia adquirida s'estableix el següent sistema de pagament:

 

- Transferència bancària o ingrés en compte: Donades les característiques de les nostres vendes aquesta és la principal forma de pagament. 

 

IBERCAJA - ES28 2085 8291 3903 3017 4219

 

És molt important que en el camp REMITENT o ORDENANT indiqui el nom del client.

 

Tindrà un termini de 7 dies laborables per a ordenar la transferència després de la realització de la seva comanda. Una vegada rebem del nostre banc la confirmació de l'ingrés procedirem a activar la seva comanda. Els terminis de lliurament compten a partir d'aquesta data.

 


Si el client no realitzés l'ingrés en el termini assenyalat, el mateix quedaria anul·lat *automaticamente.   

 

- Una vegada efectuat el pagament pel client, www.gruphostaleria.com, remetrà via Email la confirmació de la comanda realitzada i la factura corresponent a la maquinària comprada.

 

LLIURAMENT I TERMINI D'ENVIAMENT

 

- Els terminis de lliurament indicats per www.gruphostaleria.com  són a títol orientatiu, i la seva demora no implicarà l'anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

 

- El compromís adquirit per www.gruphostaleria.com  de venda i despatx de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, per la qual cosa www.gruphostaleria.com , en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades per aquest, sense que procedeixi a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d'incompliment de contracte, mal emergent o lucre cessant.

 

- Les despeses de transport corresponents a la maquinària comprada, estan inclosos en el preu per a tota la Península  

 

- www.gruphostaleria.com no enviarà cap comanda fins a comprovar que s'ha realitzat el pagament d'aquest.

 

- S'estableix un termini aproximat de 10 dies hàbils per a l'efectiu lliurament del producte adquirit, termini que començarà a comptar-se des que www.gruphostaleria.com  tingui coneixement del pagament del producte realitzat pel client.

 

- www.gruphostaleria.com  no es responsabilitza de retards en el lliurament per part del transportista per causes alienes al normal funcionament del servei de transports, com a vagues, accidents, sobrecàrrega del camió, etc.

 

- La comanda serà lliurada en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client podrà generar despeses addicionals sobre el preu de venda.

 

- La comanda serà lliurada en l'entrada principal del lloc assenyalat pel client i es necessitarà una signatura i el N.I.F.. per a recollir la mercaderia. El transportista no té cap compromís de portar la mercaderia dins de l'establiment, només dipositar-la en l'entrada principal del carrer. A petició del client, el transportista pot ajudar al mateix a portar la comanda a la porta del local, sempre que li permeti el temps i no hi hagués algun impediment per a portar la mercaderia fins a la porta.

 

- El client es responsabilitza de verificar el contingut i estat de la mercaderia en el moment del lliurament, sent que acceptada la mateixa i consignant la seva signatura en la còpia de l'albarà a retornar al transportista manifesta la seva conformitat sobre el rebut i renunciant a reclamacions posteriors sobre la idoneïtat i identitat de la mercaderia sol·licitada i rebuda. En el cas de verificar el client en el moment del lliurament errors en la mercaderia rebuda o que aquesta es trobi visualment danyada, haurà de consignar aquestes circumstàncies en l'albarà del transportista i posar en coneixement aquests fets a www.gruphostaleria.com  en el termini màxim de 24 hores, mitjançant reclamació via Email a l'adreça de correu electrònic Info@gruphostaleria.

 

- El producte adquirit podrà sofrir, per disponibilitats del fabricador, modificacions no substancials en els components, característiques o prestacions del lot que l'integrin, sempre que no suposin un demèrit de les qualitats i prestacions publicitades.

 

DEVOLUCIONS

 

- De conformitat amb el que es preveu en l'art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, el client tindrà dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set (7) dies després de la recepció d'aquest, prèvia comunicació a www.gruphostaleria.com 

- Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

 

1r- Si el producte que has demanat no et satisfà: En cas que el client decideixi exercitar el present dret de desistiment, seran per compte del client totes les despeses que s'originin en la devolució com a transport, etc. D'aquesta manera i prèvia verificació de la mercaderia en devolució es reemborsarà el 90% de l'import del producte, retenint-se un 10%, amb un mínim de 25€/ unitat, en concepte de manipulació, revisió i gestió administrativa; no abonant les despeses d'enviament de la comanda. En defecte d'això www.gruphostaleria.com recomana el lliurament d'un altre article de gamma igual o superior a l'adquirida (sempre baix consentiment del client), cas en el qual el client pagarà la diferència i on d'igual manera haurà d'encarregar-se dels nous ports d' enviament i de la devolució de l'altre producte. No aplicaran els canvis sobre productes subjectes a fluctuacions d'un mercat no controlat per www.gruphostaleria.com , objectes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats. Tampoc procedirà el desistiment sobre mercaderies o comandes que puguin considerar-se per les seves característiques especials a mesura del sol·licitat pel client. En cap cas s'acceptarà la devolució del producte comprat si: a) el mateix hauria estat utilitzat sigui molt o poc temps pel client, b) si el producte ens arribés colpejat, ratllat o amb qualsevol mena d'incidència que impedís la seva venda posterior com article nou.

 

2n- Producte defectuós d'origen: En aquest cas www.gruphostaleria.com gestionarà el canvi i/o la reparació de l'aparell amb el proveïdor que correspongui en el termini més ràpid possible. El canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. Si desitja efectuar un canvi per un altre article, o el producte estigués en òptim estat, les despeses de devolució i nou enviament hauran de ser assumits pel client. Mai es considerarà producte comprat defectuós les averies que poguessin originar-se a partir del mateix dia de rebre la màquina en les peces del propi aparell, entrant aquestes en l'apartat de garantia 1 any.

 

3r- Producte que per error no respon al de la comanda: www.gruphostaleria.com correrà amb les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

 

-www.gruphostaleria.com   farà canvis o devolucions sempre que:

 

a)- Es doni comunicació prèvia al nostre Servei d'Atenció al Client: Aquest pas és indispensable sigui com sigui el motiu que provoca la devolució. Podrà fer-ho enviant-nos una carta on expressi les causes de la devolució via Email a l'adreça de correu electrònic Info@gruphostaleria.com Nosaltres li indicarem com pot actuar per a la devolució de l'article i confirmarem si escau la mateixa.

 

b)- L'article a retornar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució: www.gruphostaleria.com no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats o ja utilitzats pel client, aquells retornats sense l'embalatge original de fàbrica, o aquelles mercaderies que es retornin incompletes tant en els seus elements principals com accessoris.
- www.gruphostaleria.com no retornarà l'import o realitzarà cap reexpedició de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge i accessoris de l'article objecte de la devolució per part de Fàbrica.

 

- El preu a retornar és el que originalment figurava en la comanda, menys en cas de devolucions per insatisfacció del producte.

 

- No procedirà el dret de desistiment fora del termini indicat.

 

- www.gruphostaleria.com mai es farà càrrec de fallades en la instal·lació d'aparells comprats a la nostra botiga.

 

Les comandes realitzades a l'agost poden ser atesos al setembre

 

GARANTIA

 

- La garantia és d'un (1) any en components defectuosos, no s'inclouen en la mateixa les parts elèctriques, cristalls ni mà d'obra i desplaçaments per a instal·lacions o reparacions. En qualsevol cas, s'aplica la normativa del fabricant sobre la garantia en tots els productes.


- La garantia dels productes venuts per www.gruphostaleria.com es presta i estableix exclusivament pel fabricant del producte, en les condicions de manipulació, el seu correcte ús i conservació.


- Per a qualsevol defecte de fabricació i funcionament que tinguin els productes comprats a través de www.gruphostaleria.com s'estableix com a únic responsable el fabricant d'aquests. www.gruphostaleria.com en la seva qualitat d'empresa venedora ofereix als seus clients els serveis d'intermediació a l'efecte de contactar amb l'empresa fabricadora o distribuïdora, fent-se d'aquesta manera efectiva la garantia al client en els termes d'aquesta. 

 

- Per a gestionar la garantia és necessari comunicar via email a info@gruphostaleria.com la incidència d'avaria que té l'aparell en qüestió. Les peces espatllades dins del període de garantia hauran d'enviar-se a ports pagats a l'adreça que www.gruphostaleria.com els proporcionarà, sigui la del Fabricador o l'empresa Venedora del producte situada en C/Escoles Píes, 31 a Puigcerdà. Una vegada verificada l'avaria de la peça pel Fabricant, es dictaminarà si correspon en garantia o no la seva reposició, enviant a ports deguts en cas afirmatiu una altra peça igual o de similars característiques.

 

- La garantia donarà principi en el mateix dia de lliurament de la maquinària sol·licitada i/o d'acceptació de la comanda.

 


- La garantia quedarà invalidada si el producte ha estat manipulat incorrectament.


- La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, les caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

 

 MODIFICACIONS

 

www.gruphostaleria.com es reserva el dret a canviar el contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís.

SEGURETAT DE LES DADES

 

www.gruphostaleria.com  es compromet a no utilitzar les dades personals dels seus clients o usuaris per a fins diferents aliens a fi de la contractació dels serveis que presta, assegurant mitjançant mesures apropiades la confidencialitat d'aquests, la seva pèrdua o alteració i l'accés no autoritzat a aquestes dades.

 

www.gruphostaleria.com  , mitjançant l'adreça de correu electrònic o personal del client, podrà remetre ofertes i informacions.

 

En efectuar una comanda, les dades que ens proporcionis seran incorporats a un fitxer automatitzat i passaran a formar part de la base de dades de clients dewww.gruphostaleria.com

 

Conforme al que es disposa en la Llei de Protecció de Dades, Llei orgànica 15/99 del 13 de desembre, el client de www.gruphostaleria.com  podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau revocació del consentiment en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, escrivint a la nostra adreça de correu electrònic info@gruphostaleria.com

 

JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

 

Totes dues parts, amb expressa renúncia al fur Jurisdiccional que pogués correspondre'ls, s'acullen expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a dirimir les controvèrsies que se suscitin derivades de les transaccions i relacions contractuals sotmeses a les presents condicions Generals.